SLUŽBENA DOKUMENTACIJA /
OFFICIAL DOCUMENTATION


PROPISI/REGULATIONS

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom  obrazovanju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2132.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_139_2971.html

Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_359.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_41_1090.html 

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_107_3126.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2551.html

Zakon o pravu na pristup informacijama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o ustanovama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html